Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Gældende medmindre anden skriftlig aftale foreligger

1. TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE

a) Ethvert tilbud er kun gældende inden for den i tilbudet angivne gyldighedsperiode. Ret til mellemsalg forbeholdes.

b) Kun ordrer, som vi skriftligt har accepteret, er bindende for os.

c) Mundtligt aftalte ændringer i specifikationer af de beordrede dele skal bekræftes skriftligt af os for at have gyldighed.

2. TEGNINGER OG BESKRIVELSER

a) Tegninger, forslag og beskrivelser er vor ejendom og må ikke uden vor tilladelse kopieres, forelægges konkurrerende firmaer eller bringes til udførelse.

b) Tekniske data opført i vore kataloger og andre tryksager er ligesom tegninger og illustrationer uden forbindende, idet vi forbeholder os ret til at foretage ændringer.

3. PRIS, FORSENDELSE OG FORSIKRING

Vi forbeholder os ret til prisændringer som følge af svingende valutakurser.

FOB forsendelse sker for købers regning og risiko. Forsikring tegnes af køber.

4. EMBALLAGE

Emballage betales af køber og tages ikke retur.

Under hensyntagen til forsendelsesmåden bestemmer vi emballagens art.

5. LEVERING

Leveringstid (afsendelsestidspunkt) regnes fra den dag, enighed om alle detaljer vedrørende leverancen er opnået, herunder at køber har opfyldt de aftalte betalingsbetingelser, samt at evt. importtilladelse er opnået.

Afsendelsestidspunktet opgives med forbehold over for strejke, lock-out eller force majeure, herunder svigtende levering fra vore leverandørers side.

Evt. overskridelse af afsendelsestidspunktet giver ikke køber ret til annullering af ordrer eller til at nægte modtagelse af varer, ligesom køber heller

ikke fritages for at overholde betalingsbetingelserne. Der ydes ingen erstatning for driftstab, tabt avance eller andre omkostninger på grund af forsinket levering.

6. EJENDOMSRET

Det solgte forbliver vor ejendom, indtil hele købesummen er betalt. Køber er indtil da forpligtet til at holde det leverede forsikret til fuld værdi.

7. GARANTI

I overensstemmelse med, hvad der neden for er angivet, forpligter vi os til inden for en 1-årig periode at afhjælpe alle fejl og mangler, der skyldes fejlagtig konstruktion, fejl i materialer eller mangelfuld udførelse. Ved daglig drift på max. 8 timer. Vort ansvar omfatter kun mangler, hvorover der skriftligt reklameres inden for 3 måneder fra afsendelsestidspunktet. For maskiner af fremmed fabrikat, der indgår i vor leverance, ydes samme garanti, som vi får af underleverandøren.

Når vi fra køber har modtaget meddelelse om nogen i punkt 13 nævnt mangel, påtager vi os, hvis betalingsbetingelserne er overholdt, på vor fabrik uden udgift for køber at reparere eller erstatte den eller de mangelfulde dele. Transporten af disse dele såvel fra som til køber foregår for købers regning og risiko. Dele, der er udskiftet, er vor ejendom og skal for købers regning sendes til os. Forlanger køber vor montørhjælp på stedet, er vi berettiget til betaling herfor. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som direkte eller indirekte hidrører fra reparationsarbejder, der uden vor mellemkomst udføres af fremmede firmaer.

Normalt slid eller skade forårsaget ved købers (brugers) ukorrekte eller mangelfulde behandling dækkes IKKE af ovennævnte garanti. Vi påtager os intet ansvar for hensigtsmæssighed, rigtighed og/eller nøjagtighed af købers ændringer i tegninger og/eller konstruktion.

Der ydes ikke erstatning for driftstab, tabt avance, skade på person eller ejendom eller andre omkostninger forårsaget af os som følge af f.eks. konstaterede mangler eller fejl ved det leverede.

8. KOMPLETTE ANLÆG

Ved levering og montering af komplette anlæg henvises desuden til vore specielle salgs- og leveringsbetingelser.

9. ANNULLERING

Annullering af aftaler kan ikke ske uden vort samtykke, og såfremt der har været forbundet omkostninger med handelens indgåelse, skal vort firma holdes skadesløst.

10. VÆRNETING

Såfremt der måtte opstå retstvist vedrørende leverancen eller en del heraf, er vort firmas hjemting værneting. Bedømmelse skal finde sted efter dansk lovgivning og praksis.

SOCO HJUL A/S

Helgeshøj Allé 16D, Postboks 149
DK-2630 Taastrup, Denmark
Tel: (+45) 43 52 55 66
Fax: (+45) 43 52 81 16
E-mail: info@socohjul.dk